חזון פסג"ה

מטרה א': להתאים את הפיתוח המקצועי למאה ה-21
היעד: א. שימוש באתר מלווה קורס בדגש על רפלקציה והבאת ידע מהשדה . 
הפעולות :
– הקמת אתר מלווה קורס ובו פורום שיהווה פלטפורמה להבאת ידע מהשדה
 בכל ההשתלמויות של מקצועות הליבה.
– הקמת אתר מלווה קורס ובו פורום שיהווה פלטפורמה להבאת ידע מהשדה
 ב 20% של יתרת ההשתלמויות.
  היעד:   ב. שילוב פעילויות מתוקשבות בהשתלמויות.
הפעולות :
–          שילוב פעילויות מתוקשבות בהיקף של 4 שעות לפחות ב 80% מההשתלמויות. 
–          הפעילויות המתוקשבות יועלו לאתר המלווה קורס בלפחות 80% מההשתלמויות.
–           
היעד: ג. המשימה המסכמת של ההשתלמות תהיה משימה מתוקשבת.
 הפעולות :
–          התוצרים של ההשתלמות יהיו משימות מתוקשבות בלפחות – 50% מההשתלמויות.
–          במפגש סיום ההשתלמות או באתר הפסג"ה יוצגו המשימות באופן מתוקשב במטרה לשתף ולהעביר ידע בלפחות ב 50% מההשתלמויות.
–           
היעד : ד. הפעלת קהילות של לומדים ועמיתים לצורך שיתוף ותגובה לתרחישים מן השדה, הבניית ידע שיתופי ותובנות חדשות. 
הפעולות :
–          הפורומים ישמשו בסיס לקהילה פעילה, מגיבה ומשתפת בכל ההשתלמויות שעוסקות במקצועות הליבה וב – 20% מיתרת ההשתלמויות.
     ­-     הפורומים ישמשו כמודלינג ללמידה ממשבת בשדה בכל ההשתלמויות שעוסקות במקצועות הליבה
           וב- 20% מיתרת ההשתלמויות.
–          העלאת התובנות לאתר הפסג"ה בכל ההשתלמויות שעוסקות במקצועות הליבה.
–          ניסוח תובנות בעקבות פעילות מתוקשבת ( מה הועיל, מה ניתן לשנות, מהי נקודת החולשה, מה הצליח ומדוע, מה לא נלקח בחשבון, איך אני בוחן אם המטרות הושגו וכו' ) בכל מקצועות הליבה וב 20% משאר ההשתלמויות.
מטרה ב': להשפיע על אקלים חינוכי מיטבי בבית הספר באמצעות מסגרות הלמידה   לשנה"ל תשע"ד
היעד: א. שימוש באופן מובנה ושיטתי בתהליכי משוב והערכה מקדמי למידה. ועידוד תלמידים ומורים לעשות שימוש בתהליכי הלמידה בעקבות המשוב שקיבלו.
הפעולות:
–          הכנסת מודולה שתעסוק במשוב בונה ככלי מקדם למידה בכל השתלמויות שעוסקות במקצועות הליבה וב-20% מיתרת ההשתלמויות.
–          הערכת האפקטיביות של המשוב הבונה ככלי מקדם למידה במקצועות הליבה
וב-20% מיתרת ההשתלמויות.
–          פתיחת פורומים ללמידה דיאלוגית, שישמשו בסיס לקהילה פעילה, מגיבה ומשתפת בכל ההשתלמויות שעוסקות במקצועות הליבה וב-20% מיתרת ההשתלמויות.
–           
היעד: ב. טיפוח כישורים רפלקטיביים של משוב והערכה לשיפור ההוראה.
הפעולות:
–          הכנסת מודולה שתטפל בתהליכים רפלקטיביים של המורים עם עצמם ועם עמיתים בחלק מההשתלמויות שעוסקות בתחומי הליבה ( המספר יקבע בהמשך).
–          הערכת האפקטיביות של המודולה שתטפל בתהליכים רפלקטיביים של המורים עם עצמם ועם עמיתים בחלק מההשתלמויות, שעוסקות בתחומי הליבה ( המספר יקבע בהמשך).
–           
היעד: ג. שימוש במשוב והערכה מקדמי למידה (חיזוק פעולות חיוביות והתייחסות לנקודות טעונות שיפור ספציפי, בר- יישום, מעודד ומחזק) בהתייחס לתשובות, מטלות וביצועים בשיעור ובשיעורי הבית (הוראה דיאלוגית ומודלינג לתהליכים רפלקטיביים אצל הלומד).
הפעולות:
–          שימוש בתהליכים רפלקטיביים המתבססים על תוצרים המובאים מן השדה, ואינטראקציות למידה כדי לשפר את ההוראה בכל השתלמויות שעוסקות במקצועות הליבה וב-20% מיתרת ההשתלמויות.
–          הכנסת מודולה שתטפל בשעורי בית ועבודות כמקדמי למידה בחלק מההשתלמויות ( המספר יקבע בהמשך).
–          הערכת האפקטיביות של המודולה שתטפל בשעורי-הבית ועבודות כמקדמי למידה.
היעד: ד. ביסוס ההוראה באופן שיטתי על ידע (תיאורטי ו/או מעשי) בנוגע לדרכי הוראה-למידה וקשיים אופייניים בתחום הדעת (תפיסה מושגית, שגיאות נפוצות, תפיסות מוטעות וכו').
הפעולות:
–          פתיחת השתלמויות חוץ-דיסציפלינות שתכליתן נתינת כלים למורים לשיפור תהליך ההוראה-למידה. ההשתלמויות תעסוקנה בנושאים כגון: כישורי אימון, כישורי חיים, חינוך כיתה לקויי למידה ברצף הרב גילאי ועמדות מורים בנושא מסוגלות של התלמידים.
–          העצמת מנהיגות חינוכית ועמדות מורים בנושא מסוגלות של התלמידים במתן מענה מותאם לפרט בארגון.
–          טיפול בתלמידים בעלי ל"ל ברצף הרב-גילאי.
היעד: ה. יצירת הזדמנויות להעצים ולפתח מסוגלות בקרב תלמידים ומורים, והצלחה לעורר אמונה ביכולת של התלמידים והמורים.
הפעולות:
–          הכנסת מודולה שתטפל בפיתוח והעצמת מסוגלות התלמידים בחלק מההשתלמויות שעוסקות בתחומי הליבה ( המספר יקבע בהמשך).
–          הערכת האפקטיביות של המודולה שתטפל בפיתוח והעצמת מסוגלות התלמידים בחלק מההשתלמויות שעוסקות בתחומי הליבה ( המספר יקבע בהמשך).
–          ארגון 2 ימי לימוד משותפים בראייה רב גילאית, בהם יוצגו מודלים של מנהיגות חינוכית ודוגמאות לטיוב באקלים הבית ספרי.